Inauguration of Vishwa Shanti Sarowar By Janki Dadiji Jamtha Nagpur

Brahma Kumaris