Author: bkmukesh

Nagpur- Dadi Janki Inaugurates Vishwa Shanti Sarovar at Jamtha

LiVE : Murli Class Dadi Janki Ji at Nagpur

LiVE:Vaiswik Ganyodaya dwara swarnim sanasar By B K ushadidi Jamtha Nagpur

LiVE: 23-09-2018 Inauguration of Vishwa Shanti Sarowar By Janki Dadiji Jamtha Nagpur | 11.00 am

LiVE : Dadi Janki ji Samman Samaroh from vishwa shanti sarowar Jamtha Nagpur 6.30pm 22-09-2018