Contact

Brahma Kumaris, Nagpur
8-A, Near Diksha Bhumi Neeri Road ,
Vasant Nagar, Nagpur, Maharashtra – 440022
Tel: 07122225746 Mob. 9423173456
email:-vasantnagar.ngp@bkivv.org